Algemene Voorwaarden ‘Crisp op kantoor’


1. Definities

In deze Voorwaarden bedoelen we met:

1.1. Aanvullende Boodschappen: een Bestelling die een Klant in de Crisp app kan toevoegen aan de levering van een Crisp op kantoor pakket;

1.2. Bestelling: een overeenkomst tot verkoop en levering van producten van Crisp aan de Klant die ontstaat doordat de Klant een bestelling plaatst via de Crisp app voor de levering van Crisp producten, gevolgd door een elektronische bevestiging daarvan door Crisp;


1.3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

1.4. Crisp: de besloten vennootschap Crisp B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland aan de (1072 RG) Lizzy Ansinghstraat 163-4, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71482288;


1.5. Crisp app: de applicatie van Crisp welke gratis te downloaden is via de App Store van Apple of de Google Play Store;

1.6. Crisp op kantoor Abonnement: het door een Klant afgesloten abonnement op basis waarvan Crisp op periodieke basis een Crisp op kantoor pakket aan de Klant levert, welke kwalificeert als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en tot stand komt (en ingaat) op het moment dat de Klant een schriftelijke of elektronische bevestiging daarvan heeft ontvangen;

1.7. Crisp op kantoor pakket: diverse door Crisp samengestelde pakketten welke bestaan uit geselecteerde producten, bestemd voor Klanten, waarbij de Klant het volume (aantal personen) kiest en de keuze heeft uit verschillende soorten pakketten (standaard, vegetarisch of luxe), waarvan de samenstelling regelmatig door Crisp wordt aangepast naar seizoen en ter variatie voor de Klant;

1.8. Crisp website: www.crisp.nl

1.9. Klant: Klant: iedere rechtspersoon, niet zijnde een Consument, of personenvennootschap die partij is of betrokken is bij een in artikel 2.1 van deze Voorwaarden genoemde rechtshandeling, of tot wie een in dat artikel genoemde (rechts)handeling is gericht of van wie een als daar bedoeld verzoek afkomstig is;

1.10. Losse Bestelling: een Bestelling geplaatst door een Klant in de Crisp app, welke geheel los staat van een Crisp op kantoor Abonnement en welke op een ander moment geleverd zal worden dan het Crisp op kantoor Abonnement;

1.11. Zakelijke Voorwaarden: deze algemene zakelijke voorwaarden.

2. Definities

2.1. Deze Zakelijke Voorwaarden zijn van toepassing wanneer een Klant iets in onze Crisp app koopt of van plan is te gaan kopen, maar ook wanneer Crisp en een Klant een overeenkomst aangaan zoals een Crisp Op Kantoor Abonnement. Deze Zakelijke Voorwaarden zijn daarnaast van toepassing op het gebruik van de Crisp app en/of de Crisp website door een Klant.

2.2. De toepasselijkheid van inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Klant en/of enige andere voorwaarden, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing.

3. Account

3.1. Om Klant te worden bij Crisp is het nodig om een account aan te maken. Crisp kan de Klant helpen met het aanmaken van een account. Hiervoor heeft Crisp enkele gegevens van de Klant nodig.

3.2. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de accountgegevens en het up-to-date houden daarvan. Ook is de Klant verantwoordelijk voor het geheim houden van de inloggegevens en de beveiliging daarvan. Voor het gebruik van het Crisp account is de Klant zelf verantwoordelijk. Dit betekent dat Crisp niet aansprakelijk is voor schade die de Klant oploopt door onbevoegd gebruik van het account.

3.3. Het account van de Klant mag enkel door de Klant worden gebruikt. De Klant mag het account niet gebruiken om producten uit Bestellingen door te verkopen. Crisp heeft het recht om het account van de Klant tijdelijk of blijvend te verwijderen en/of de relatie met een Klant tijdelijk of blijvend te beëindigen als blijkt dat de Klant misbruik maakt van de diensten van Crisp door bijvoorbeeld Bestellingen voor derden te plaatsen of producten uit Bestellingen door te verkopen.

3.4. De Klant kan niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Crisp het account en/of rechten en verplichtingen die voortvloeien uit een Bestelling of uit enige andere overeenkomst tussen Klant en Crisp overdragen aan een derde, noch aan een aan de Klant gelieerde onderneming.


4. Bestellingen

4.1. Het aanbod in de Crisp app met bijbehorende prijzen is een vrijblijvend aanbod. De definitieve overeenkomst komt tot stand door het aanbod zoals weergegeven in het boodschappenmandje in de Crisp app te accepteren. Dit doet de Klant door middel van het plaatsen van de Bestelling, waarbij de Klant een betaalverplichting aangaat en deze Zakelijke Voorwaarden accepteert.

4.2. Het aanbod van Crisp (waaronder maar niet beperkt tot prijzen en andere voorwaarden) is vrijblijvend en bindt Crisp niet. Iedere Bestelling wordt bevestigd onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

4.3. Crisp is op elk moment voor aanvaarding van de aanbiedingen of voorstel door de Klant gerechtigd de aanbieding en/of het voorstel te herroepen, in te trekken of te wijzigen. Aanbiedingen en voorstellen zijn geldig voor de duur van de op de aanbiedingen en voorstellen vermelde periode.

4.4. Crisp behoudt zich het recht voor om specifieke Klanten een aanbod te doen om een overeenkomst aan te gaan, waarbij Crisp nadere voorwaarden kan stellen (zoals bijvoorbeeld een minimum aantal werkzame personen bij de Klant, een postcode, of een bepaalde mate van kredietwaardigheid van de Klant). Crisp kan op basis van die voorwaarden, of op grond van andere feiten en factoren, besluiten om een Klant te weigeren, geen overeenkomst met de Klant te sluiten of additionele voorwaarden te stellen.

4.5. We doen ons best om de Crisp app altijd up-to-date te houden, maar het kan gebeuren dat bepaalde kenmerken van producten (denk bijvoorbeeld aan prijs, uiterlijk of ingrediënten) niet juist zijn. Aan vergissingen of fouten in het aanbod in de Crisp app of Crisp website is Crisp niet gebonden.

4.6. Crisp bewaart de Bestelling en de ingevoerde bestelgegevens in haar database. De Klant krijgt per e-mail een bestelbevestiging met alle bestelgegevens. Ook heeft de Klant via haar account altijd toegang tot de door haar geplaatste Bestellingen.


5. Herroepingsrecht en retourbeleid

5.1. De Klant heeft geen herroepingsrecht.

5.2. Als de Klant na het ontvangen van een Bestelling niet tevreden is met (onderdelen van) de Bestelling of meent dat Crisp tekort is gekomen in de nakoming van (onderdelen van) de Bestelling, kan de Klant contact opnemen met het serviceteam via service@crisp.nl of via de Crisp app een bericht sturen via Whatsapp.

5.3. Indien de Klant dit doet binnen een redelijke termijn nadat het gebrek is ontdekt of had moeten ontdekken, zal Crisp samen met de Klant op zoek gaan naar een oplossing. Indien Crisp tekort is gekomen in de nakoming van (onderdelen van) de Bestelling, zal Crisp voorzien in een correcte nakoming van (onderdelen van) de Bestelling.

5.4. Indien de Klant tijdig ingevolge artikel 5.1 en/of 5.2 met Crisp contact opneemt, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de eventuele overige bestelde producten.

5.5. Een beroep op het niet voldoen van een product aan de Bestelling is niet mogelijk wanneer het gebrek de Klant bij het plaatsen van de Bestelling reeds bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn, of wanneer de aard van de gekochte producten of de aard van het gebrek zich hiertegen verzet.


6. Prijzen en prijswijzigingen

6.1. Alle in de Crisp app vermelde prijzen zijn inclusief btw en exclusief bezorg- en servicekosten.

6.2. De Klant betaalt de prijs voor een Bestelling die wordt getoond op het moment dat de Klant een Bestelling plaatst. De prijs is telkens zichtbaar in het overzicht van de Bestelling in de Crisp app.

6.3. In beginsel zijn de prijzen leidend die worden getoond op het moment dat de Klant een Bestelling plaatst. Crisp doet haar uiterste best om de juiste prijzen te tonen. Het kan echter voorkomen dat prijzen van producten onjuist worden weergegeven. Crisp accepteert geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit en/of verband houdt met onjuist vermelde prijzen in de Crisp app.


7. Acties

7.1. Actieprijzen van aanbiedingen zijn alleen geldig als de producten op het moment van het plaatsen van de Bestelling (nog) in de aanbieding zijn.

7.2. Aan actieprijzen en aanbiedingen van tijd tot tijd aangeboden door Crisp, kan de Klant geen (permanente) rechten ontlenen.

7.3. Bij sommige acties zit er een limiet op het aantal producten dat de Klant kan bestellen. De Klant ziet dat vanzelf terug in het boodschappenmandje in de Crisp app.

7.4. Actieprijzen en aanbiedingen (waaronder maar niet beperkt tot welkomstkorting voor nieuwe Klanten) en acties kunnen niet gecombineerd worden, tenzij dit door Crisp anders is vermeld.

7.5. Een Klant kan slechts eenmalig gebruikmaken van de door Crisp aangeboden welkomstkorting.

7.6.Tenzij door Crisp anders is vermeld, geldt voor alle acties dat het aanbod geldig is zolang de voorraad strekt.8. Leveringsvoorwaarden

8.1. Afhankelijk van het bestelbedrag van de Bestelling en het door de Klant gekozen tijdslot, kan Crisp voor de levering van een Bestelling bezorg- en servicekosten in rekening brengen. Deze kosten zijn zichtbaar zodra je een bestelling afrondt.

8.2. Je kunt bestellen wanneer je bestelling een waarde heeft van minimaal EUR 80 (exclusief bezorg- en servicekosten en statiegeld).

8.3. Crisp levert overal in Nederland (met uitzondering van de Waddeneilanden), zelf of via een door Crisp gekozen vervoerder. Het Crisp Op Kantoor Abonnement is enkel beschikbaar op door Crisp geselecteerde postcodes.

8.4. Crisp levert de Bestelling op het adres dat door de Klant is opgegeven. Binnen een tijdslot dat de Klant zelf kiest. Op de dag van levering informeert Crisp de Klant over de levertijd van de Bestelling.

8.5. Crisp streeft ernaar de Bestelling binnen het gekozen tijdvak te leveren, maar zij kan de levertijden niet garanderen. De tijdvakken voor levering zoals vermeld in de Crisp app, in een (bevestigings)mail of anderszins gecommuniceerd door Crisp zijn dan ook indicatief. Indien het niet lukt om binnen het door de Klant gekozen tijdvak te leveren, laat Crisp dat zo snel mogelijk weten. Na overleg tussen de Klant en Crisp zal er een nieuw tijdslot worden bepaald.

8.6. Als de Klant de levering niet in ontvangst kan nemen, kan de Klant via de Crisp app aangeven dat Crisp de levering op de stoep van de Klant neer mag zetten of bij een naburig gelegen pand mag afgeven. Als dit niet kan, of wanneer er alcohol in de levering zit, zal Crisp de gehele levering mee terug nemen. Crisp brengt in dat geval kosten bij de Klant in rekening.

8.7. De Klant begrijpt dat wanneer de levering op de stoep van de Klant neergezet mag worden of bij een naburig gelegen pand afgegeven mag worden, dat bederfelijke producten niet te lang ongekoeld kunnen blijven.

8.8. Crisp’s aanbod is alleen bestemd voor meerderjarigen. Bij de bezorging van alcoholhoudende producten, kan de bezorger om legitimatie vragen van de persoon die de Bestelling namens de Klant in ontvangst neemt. Een Bestelling met alcoholhoudende producten kan dan ook niet bij de buren bezorgd worden of ergens neer worden gezet. Als de persoon die de Bestelling namens de Klant in ontvangst neemt niet de vereiste leeftijd heeft en/of er niemand is om de Bestelling in ontvangst te nemen, neemt de bezorger de Bestelling weer mee terug. Crisp brengt in dat geval kosten bij de Klant in rekening.

8.9. Voor alle plastic flesjes en blikjes (met bijvoorbeeld frisdrank, water of alcoholische dranken) betaalt de Klant statiegeld. Het statiegeld krijgt de Klant terug als je de flessen of blikjes weer inlevert bij een innamepunt. Het is voorlopig helaas niet mogelijk om de lege flessen of blikjes weer mee te geven aan bezorgers van Crisp.


9. Betaling

9.1. De Klant dient de aan Crisp verschuldigde bedragen als gevolg van een Bestelling te voldoen op de betalingswijzen, zoals vermeld in de Crisp app. De betaling van de eerste Bestelling verricht de Klant met iDeal. Hierna kan de Klant met inachtneming van artikel 9.2 achteraf betalen via automatische incasso of op factuur. Het is niet mogelijk om in termijnen te betalen.

9.2. De Klant is uitsluitend gerechtigd om te betalen via automatische incasso of op factuur vanaf het moment dat de aanvraag daartoe is goedgekeurd door Crisp. Crisp zal mede aan de hand van een kredietcheck besluiten om Klanten de mogelijkheid te bieden te betalen door middel van automatisch incasso of betaling op factuur. Het staat Crisp te allen tijde vrij om het automatisch incasso en/of de betaling op factuur te weigeren en/of in te trekken.

9.3. Wijzigingen in de Bestelling die na het plaatsen van de Bestelling zijn aangebracht kunnen via eenmalige automatische incasso worden afgeschreven, worden teruggestort nadat de bestelling geleverd is of worden verwerkt op de nog te betalen factuur.

9.4. Enig beroep door de Klant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

9.5. Totdat de Klant heeft betaald, blijven alle geleverde producten in eigendom van Crisp.

9.6. Om het bedrag steeds te kunnen afschrijven door middel van automatische incasso, zorgt de Klant ervoor dat er voldoende saldo op haar bankrekening staat. Als de incasso niet kan worden uitgevoerd vanwege onvoldoende saldo, onjuiste of verouderde betaalgegevens of een andere reden, zal Crisp het bedrag opnieuw proberen te incasseren.

9.7. Indien de Klant op factuur Bestellingen plaatst, zal de Klant de in dat kader toegezonden facturen voldoen binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Indien de factuur geen betalingstermijn vermeldt, zal de Klant de verschuldigde bedragen binnen 10 dagen na dagtekening van de factuur betalen.

9.8. De Klant betaalt voordat de geldende betaaltermijn is verstreken.

9.9. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

9.10. Blijft betaling binnen de betaaltermijn uit, dan is de Klant direct in verzuim (zonder dat een ingebrekestelling of sommatie vereist is) en is de Klant wettelijke rente verschuldigd tot het moment dat de Klant de volledige betaling heeft gedaan. Indien Crisp bij uitblijvende betaling buitengerechtelijke of gerechtelijke kosten maakt, dan kan zij die bij de Klant in rekening brengen. De hoogte van de vergoeding van de incassokosten wordt bepaald aan de hand van de Wet Incassokosten. Als een betaling niet op tijd heeft plaatsgevonden, kan Crisp de levering van producten en eventuele andere verplichtingen opschorten. Ook heeft Crisp dan het recht om de overeenkomst(en) met de Klant te ontbinden, schadevergoeding te eisen en alle overige aan Crisp toekomende wettelijke rechten uit te oefenen.

9.11. Door de Klant gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter betaling van verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats ter betaling van de langst openstaande factuur, ongeacht hetgeen de Klant bij betaling van de factuur vermeldt en tenzij Crisp aangeeft dat een andere volgorde wordt gehanteerd.

9.12. Ter zake van de Crisp verkochte producten en de daarvoor door de Klant verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van Crisp het volledig bewijs op, onverminderd het recht van de Klant tot het leveren van tegenbewijs.


10. Het Crisp Op Kantoor Abonnement

Algemeen

10.1. Deze Zakelijke Voorwaarden zijn ook van toepassing op Crisp Op Kantoor Abonnementen, Bestellingen en leveringen van Crisp Op Kantoor pakketten aan Klanten met een Crisp Op Kantoor Abonnement of aan Klanten die gebruik maken van de actie ‘Crisp op kantoor uitproberen’ (zie artikelen 10.15 t/m 10.21), tenzij daarvan specifiek wordt afgeweken in dit artikel 10.

10.2. Een Crisp Op Kantoor Abonnement wordt afgesloten doordat een Klant een aanbod van Crisp accepteert tot het afsluiten van een Crisp op kantoor Abonnement.

10.3. Alleen klanten kunnen een Crisp Op Kantoor Abonnementen afsluiten.

10.4. Bij het afsluiten van een Crisp Op Kantoor Abonnement gaat de Klant een betaalverplichting aan en accepteert de Klant deze Zakelijke Voorwaarden.

10.5. Het Crisp Op Kantoor Abonnement geldt voor maximaal één bezorgadres per account. Zie voor adreswijzigingen artikel 10.14.

10.6. De Klant kan een Crisp Op Kantoor Abonnement afsluiten wanneer het te leveren Crisp Op Kantoor Pakket een bestelbedrag heeft van minimaal EUR 80 (exclusief eventuele Aanvullende Boodschappen (zie artikelen 10.8 t/m 10.10) en exclusief eventuele bezorg- en servicekosten en/of statiegeld).

10.7. We kunnen deze Zakelijke Voorwaarden wijzigen. Crisp zal de Klant met een Crisp Op Kantoor Abonnement hierover informeren. De gewijzigde voorwaarden gaan dan in zodra de Klant na de melding van Crisp de eerstvolgende levering van het Crisp Op Kantoor Abonnement ontvangt.

Algemeen

10.8. Klanten met een Crisp Op Kantoor Abonnement kunnen Aanvullende Boodschappen in de Crisp app toevoegen aan een levering van het Crisp Op Kantoor Pakket. Aanvullende Boodschappen kunnen worden besteld door producten in de Crisp app, vóór de in de Crisp app aangegeven deadline, toe te voegen aan het boodschappenmandje en vervolgens de knop ‘voeg toe aan komende bestelling’ te selecteren. Daarmee aanvaardt de Klant het aanbod van Crisp met betrekking tot de betreffende Aanvullende Boodschappen.

10.9. Aanvullende Boodschappen dienen telkens door de Klant te worden toegevoegd aan de levering van het Crisp Op Kantoor Pakket. Aanvullende Boodschappen zijn dus geen standaard toevoeging aan (toekomstige) leveringen van een Crisp op kantoor pakket en worden niet geleverd op periodieke basis. Dit betekent dat wanneer een Klant Aanvullende Boodschappen bestelt, de Klant deze bestelt op basis van een (separate) overeenkomst(en) die de Klant sluit met Crisp. De Aanvullende Boodschappen maken geen onderdeel uit van het Crisp Op Kantoor Abonnement.

10.10. De kosten van de Aanvullende Boodschappen worden wel toegevoegd aan de rekening, factuur of automatische incasso van de betreffende levering van het Crisp Op Kantoor Pakket. Zie voor betaling artikel 9.

Losse Bestelling

10.11. Klanten met een Crisp Op Kantoor Abonnement kunnen in de Crisp app Losse Bestellingen bij Crisp plaatsen. Losse Bestellingen vormen geen onderdeel van het Crisp Op Kantoor Abonnement, de bestelling (en levering) van een Crisp Op Kantoor Pakket en/of Aanvullende Boodschappen.

10.12. Als een Klant een Losse Bestelling heeft geplaatst en een bezorgmoment heeft gekozen dat samenvalt met de levering van een afgenomen Crisp Op Kantoor Pakket, dan zal die Losse Bestelling in het systeem van Crisp worden omgezet naar Aanvullende Boodschappen en tegelijkertijd met het betreffende Crisp Op Kantoor Pakket bij de Klant worden bezorgd. De betaling van de Losse Bestelling die is omgezet in Aanvullende Boodschappen, vindt plaats zoals omschreven in artikel 9 van deze Zakelijke Voorwaarden. Betalingen die de Klant al heeft verricht voordat de Losse Bestelling is omgezet naar Aanvullende Boodschappen, kunnen door Crisp na die omzetting worden verrekend met openstaande vorderingen op de Klant of worden teruggestort op de rekening waarmee de Klant de betaling heeft verricht.

Crisp Op Kantoor Abonnementenbeheer (wijzigingen doorgeven, overslaan, annuleren en opzeggen)

10.13. Voor het beheren van het Crisp Op Kantoor Abonnement kan de Klant contact opnemen met het serviceteam via service@crisp.nl of in de Crisp app een bericht sturen via Whatsapp.

10.14. Deadline: voor alle wijzigingen (permanent en eenmalig), annuleringen en opzeggingen geldt dat deze moeten worden gecommuniceerd aan Crisp (zie artikel 10.13) vóór de in de Crisp app aangegeven deadline voor wijzigingen. Indien de deadline al is verstreken dan gaat de wijziging/annulering/opzegging in na de eerstvolgende levering.

10.14.1 Crisp Op Kantoor Pakket keuze, aantal personen, bezorgdag of bezorgadres wijzigen
De Klant kan het soort Crisp Op Kantoor Pakket, het aantal personen, de bezorgdag en/of het bezorgadres permanent of eenmalig wijzigen. Let op: het is niet toegestaan om voor derden Bestellingen te plaatsen of om aan derden een Crisp op kantoor pakket te laten bezorgen.

10.14.2 Levering overslaan
Een Klant kan een levering van een Crisp Op Kantoor Pakket eenmalig of voor een bepaalde duur overslaan. Dit betekent dat er in een bepaalde week/weken geen Crisp Op Kantoor Pakket geleverd wordt (voor die week/weken kan de Klant wel een Losse Bestelling plaatsen).

10.14.3 Annuleren van Aanvullende Boodschappen of een Losse Bestelling
De Klant kan een bestelling van Aanvullende Boodschappen of een Losse Bestelling annuleren.

10.14.4 Crisp Op Kantoor Abonnement opzeggen
De Klant kan het Crisp Op Kantoor Abonnement opzeggen, zonder dat daarvoor een reden nodig is.


Actievoorwaarden ‘Crisp op kantoor uitproberen’

10.15. Crisp kan van tijd tot tijd de actie ‘Crisp op kantoor uitproberen’ aanbieden, waarbij de Klant Crisp op kantoor pakketten gratis of tegen gereduceerde prijs kan uitproberen voor een bepaalde tijd. Aan dit aanbod kan de Klant geen (permanente) rechten ontlenen.

10.16. De Klant kan wanneer hij gebruikt maakt van de actie ‘Crisp op kantoor uitproberen’ conform deze Zakelijke Voorwaarden Aanvullende Boodschappen toevoegen aan de levering van het Crisp Op Kantoor Pakket.

10.17. Tijdens het gebruikmaken van de actie ‘Crisp op kantoor uitproberen’, brengt
Crisp geen bezorgkosten in rekening voor de levering van een Crisp Op Kantoor Pakket.

10.18. De Klant kan gebruikmaken van de actie ‘Crisp op kantoor uitproberen’ wanneer deze een Bestelling plaatst en ontvangt die minimaal EUR 80 bedraagt. Wanneer de waarde van de Bestelling lager is dan EUR 80, kan de Klant geen gebruik maken van de actie ‘Crisp op kantoor uitproberen’. De Klant zal dan producten aan de Bestelling moeten toevoegen om tot een minimale verkoopwaarde van EUR 80 te komen.

10.19. De Klant kan de actie ‘Crisp op kantoor uitproberen’ te allen tijden opzeggen.

10.20. Crisp behoudt zich het recht voor om specifieke Klanten een aanbod te doen om van de actie ‘Crisp op kantoor uitproberen’ gebruik te maken. Crisp kan daarbij nadere voorwaarden stellen zoals bijvoorbeeld een minimum aantal werkzame personen bij de Klant, een postcode, of een bepaalde mate van kredietwaardigheid van de Klant. Crisp kan op basis van die voorwaarden, of op grond van andere feiten en factoren, besluiten om een Klant te weigeren, geen overeenkomst met de Klant te sluiten of additionele voorwaarden te stellen.

10.21. De Klant kan slechts éénmaal gebruik maken van de actie ‘Crisp op kantoor uitproberen’. Klanten met een Crisp Op Kantoor Abonnement kunnen andere bedrijven die nog geen Klant zijn uitnodigen om ‘Crisp op kantoor’ te proberen. Crisp kan van tijd tot tijd de actie ‘Crisp op kantoor uitproberen’ aanbieden aan deze uitgenodigde Klanten, waarbij de uitgenodigde Klant Crisp op kantoor pakketten gratis of tegen gereduceerde prijs kan uitproberen voor een bepaalde tijd. De Actievoorwaarden ‘Crisp op kantoor uitproberen’ zijn daarop van toepassing. Een Klant met een Crisp Op Kantooscriptsr Abonnement die een ander bedrijf uitnodigt voor ‘Crisp op kantoor uitproberen’ ontvangt shoptegoed indien de uitnodiging plaatsvindt binnen een actieve actieperiode, de uitgenodigde Klant voldoet aan de voorwaarden voor ‘Crisp op kantoor uitproberen’ en de aangedragen Klant in een periode van 4 weken iedere week minimaal 1 Bestelling plaatst en ontvangt die voldoet aan de voorwaarden van ‘Crisp op kantoor uitproberen’.

11. De Crisp app, intellectuele eigendomsrechten

11.1. Door de Crisp app te downloaden verkrijgt de Klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de Crisp app te gebruiken op een telefoon of een tablet. De Crisp app en de daarop aangeboden producten en diensten kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd.

11.2. Alle intellectuele eigendomsrechten van Crisp, waaronder bijvoorbeeld de Crisp app, Crisp website, of social media accounts van Crisp, verpakkingen, logo’s, teksten, slogans, recepten, foto’s en filmpjes liggen bij Crisp of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om deze intellectuele eigendomsrechten of delen daarvan zonder onze uitdrukkelijke toestemming openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

11.3. Het is ook niet toegestaan om:

11.3.1 (een gedeelte van) de inhoud van onze Crisp app en/of Crisp website op te vragen en te hergebruiken en/of (delen van) de inhoud van de Crisp app en/of de Crisp website herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken; en/of
11.3.2 soft- of hardware tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op door Crisp toegankelijk gemaakte informatie over te nemen, te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere vergelijkbare wijze te gebruiken.


12. Aansprakelijkheid

12.1. Crisp is alleen aansprakelijk voor de door ondeugdelijkheid van de door haar geleverde producten veroorzaakte directe schade of voor directe schade welke verband houdt met de uitvoering van een Bestelling.

12.2. De aansprakelijkheid van Crisp wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, is per gebeurtenis beperkt tot het daadwerkelijk door de Klant aan Crisp betaalde factuurbedrag over de maand voorafgaande aan de maand waarin het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan,of indien de schade onder de dekking valt van een verzekering van Crisp, tot het bedrag dat in het desbetreffende geval ter zake van die schade daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd. De volledige schadevergoeding zal nooit meer dan EUR 25.000 bedragen.

12.3. Crisp is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, gederfde winst, gevolgschade, geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, verminderde goodwill, materialen of programmatuur van derden, schade verband houdende met de inschakeling toeleveranciers en schade door vernietiging of verlies van gegevens, data of documenten. Crisp is niet aansprakelijk voor schade ten opzichte van derden. De Klant vrijwaart Crisp of stelt Crisp schadeloos ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Crisp in de verhouding met Klant is uitgesloten.

12.4. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.

12.5. Indien Crisp de Klant benadert in verband met het terughalen van bepaalde producten omdat deze gebreken bevatten (een zogenaamde recall), zal Klant volledige medewerking verlenen aan de recall procedure zoals door Crisp aan Klant medegedeeld.


13. Diversen

13.1 Crisp doet haar uiterste best om de informatie over producten in de Crisp app op een correcte wijze bij de betreffende producten te vermelden. Crisp kan echter niet garanderen dat altijd de juiste informatie wordt getoond. De Klant blijft zelf verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid van verstrekte informatie. De informatie op (de verpakking van) het product zelf is te allen tijde leidend. Het is dus van belang dat de Klant altijd zelf controleert of een bepaald product voldoet aan de gewenste specificaties. Crisp accepteert geen aansprakelijkheid voor enige schade voortvloeiend uit of verband houdende met de verstrekte voedsel specificaties.

13.2. Door een Bestelling te plaatsen geeft de Klant toestemming aan Crisp om te refereren naar (de bedrijfsnaam van) de Klant als zijnde een klant van Crisp op alle bestaande en toekomstige marketingkanalen van Crisp. Crisp mag hiervoor het logo van de Klant gebruiken.

13.3. Wanneer één of meerdere bepalingen in deze Zakelijke Voorwaarden ongeldig zijn, blijven de Zakelijke Voorwaarden op de overige punten wél geldig. Waar de bepalingen ongeldig zijn, gelden de wettelijke voorschriften.

13.4. We kunnen deze Zakelijke Voorwaarden wijzigen. Klanten gaan akkoord met de aangepaste Zakelijke Voorwaarden zodra zij een nieuwe Bestelling bij Crisp plaatsen en zullen dus niet per e-mail op de hoogte worden gebracht over de wijzigingen.


14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

14.1 Op deze Zakelijke Voorwaarden en overeenkomsten tussen de Klant en Crisp is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2. Bij eventuele geschillen tussen Crisp en de Klant, is de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam bevoegd om kennis te nemen van deze geschillen.


Contact
Heb je een vraag? Ons serviceteam is bereikbaar via service@crisp.nl. Je kunt ons via de app ook een bericht sturen via WhatsApp.